Komplexní reintegrace v oblasti Vězeňství – důležité pojmy

Zde naleznete informace o jednotlivých odborných nástrojích a některých pojmech, které používáme v oblasti reintegrační péče, resp. které se této činnosti nějakým způsobem dotýkají nebo s ní přímo souvisí.

Komplexní reintegrační program

Jedná se o jeden ze základních nástrojů sociální pomoci v oblasti vězeňství. Přízvisko „komplexní“ naznačuje, že program bude naplňovat pokud možno všechny relevantní cíle reintegrace (viz. níže). Zahrnuje tedy jak rekvalifikaci, tak i psychosociální poradentství a individuálně motivační poradenství. To znamená, že naše práce se nesoustředí pouze na jeden nástroj (např. rekvalifikace), ale věnuje se všem podstatným složkám stejnou měrou tak, aby byla daná osoba komplexně připravena pro svobodný život.

Resocializace

Souvisí se začleňováním propuštěných vězňů zpět do společnosti. Jedná se o proces, jenž předpokládá, že u jedince již došlo k jisté socializaci, tedy ke kontaktu se sociálními normami a hodnotami. Ne vždy však byly tyto normy jedince ve shodě s těmi, jež zastává většinová společnost, což je dáno tím, že jedinec si je často osvojoval v rámci sociálních interakcí se skupinou, k níž náležel a jejíž systém hodnot byl odlišný od hodnot, jež přijímala a akceptovala majoritní společnost.

Naše činnost směřuje právě k úspěšné resocializaci klienta a to sice tím, že mu zajistíme zaměstnání, aby se po propuštění mohl co možná nejdříve zapojit do společnosti.

Reintegrace

Souvisí s vězeňskou problematikou, ale také s rovnými příležitostmi obecně. Znamená v podstatě „opětovné začlenění, opětovnou integraci“. V kontextu naší práce pomáháme bývalým vězňům s opětovným začleněním na trh práce a rovněž podporujeme matky, event. otce v návratu na trh práce po období, stráveném na mateřské resp. rodičovské dovolené. V obou případech se tedy jedná o problematiku ztráty pracovních návyků a jejich opětovného nabytí.

Reintegrační asistence

Ačkoliv se tento nástroj může týkat rovněž znevýhodněných osob typu „rodič vracející se po rodičovské dovolené zpět na trh práce“, používáme reintegrační asistenci spíše ve vězeňské oblasti.

V rámci reintegrační asistence je propuštěnému nabídnuta pomoc v návratu do společnosti se všemi aspekty, které k tomu patří (shánění ubytování, psychologická pomoc, pomoc při shánění zaměstnání aj.).

Další pojmy, se kterými se ve vězeňství můžete setkat:

  • penitenciární péče: péče o vězně uvnitř nápravného zařízení
  • postpenitenciární péče: péče o propuštěné vně nápravného zařízení
  • penologie: součást právní vědy, jež se zabývá výkonem trestu. Zkoumá účinnost různých druhů trestu, podmínky výkonu trestu, praktické otázky vězeňství, možnosti alternativních trestů, prevenci, recidivu a podobně.

Kontakty

Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.
sídlo a fakturační adresa
K Náhonu 987/6
198 00 Praha 9

Regionální a projektová kancelář Kladno
Jos.Písaříka 1542
272 01 Kladno
tel: +420 323 608 661
mail: cppp@cppp.cz

Regionální a projektová kancelář Ostrava
Dr. Šmerala 1332/27
702 00 Ostrava
mail: cppp@cppp.cz

Odkazy

 

daruj sprvne