Centrum podpory podnikání Praha

Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s. (dále jen CPPP), které provozuje portál reintegrace.cz, vzniklo roku 2009. Má za sebou již několik projektů, které měly za cíl pomoci sociálně vyloučeným nebo diskriminovaným osobám v návratu zpět na trh práce.

Naše organizace realizuje aktivity ve dvou základních oblastech: zaprvé v reintegraci bývalých odsouzených zpět na pracovní trh a zadruhé v oblasti rovných pracovních příležitostí.

Reintegrace bývalých odsouzených zpět na trh práce

Usilujeme o všeobecné zlepšení situace v českém vězeňství, které se nenachází v ideálním stavu. Hlavními problémy je přeplněnost českých věznic, recidiva trestaných osob a velká předluženost bývalých vězňů. Cestu k nápravě stavu spatřujeme v účinné sociální pomoci osobám, které opouštějí prostředí věznic, ale nejsou na přechod do normálního života „za branou“ připraveni. Největší překážku pro reintegraci do společnosti představuje fakt, že nemají po propuštění zajištěno zaměstnání, jelikož kvůli jejich kriminální minulosti není většina zaměstnavatelů ochotna takové osoby zaměstnat.

CPPP tedy spustila několik projektů v českých věznicích, které staví na dvou základních principech. Za prvé na rekvalifikačních kurzech pro odsouzené, které se konají přímo ve věznicích a které je přeškolí v tradičních dělnických činnostech jako je kovovýroba, svářečství a dřevovýroba. Vedle toho je s nimi v kontaktu i odborný pracovník, který s ními vede motivační pohovory, aby je připravil na budoucí zaměstnání. Následuje propuštění a okamžitý nástup do zaměstnání (maximálně do jednoho týdne), které jim CPPP ještě v průběhu jejich výkonu trestu zajistí. Zaměstnavatele motivuje k přijmutí takového zaměstnance jednak mzdovými příspěvky v prvních měsících, ale i faktem, že takový zaměstnanec je mnohdy vděčnější a zručnější než „normální“ řemeslník.

Věříme, že nastolená cesta je správná, jelikož zaměstnaný vězeň pomalu umořuje své dluhy, má menší tendenci vracet se ke kriminálnímu životnímu stylu a v neposlední řadě přispívá ke snižování kriminality. Především je ale takový člověk mnohem šťastnější a vyrovnanější. Naši první podpoření klienti, kteří ve svém zaměstnání do dneška vytrvali, jsou toho důkazem.

Rovné pracovní příležitosti

Usilujeme o všeobecné zlepšení podmínek pro start vlastního podnikání rodičů (především matek), jelikož věříme, že se jedná o nejefektivnější cestu návratu nebo zapojení se na trh práce. Jedněmi ze základních nástrojů jsou proto vzdělávací kurzy převážně s náplní základů podnikání. Do naší cílové skupiny spadají jak zdravotně postižení klienti, tak i rodiče, ženy a matky vracející se do pracovního procesu po rodičovské / mateřské dovolené, nebo lidé se zkušeností pracovní diskriminace kvůli svému statutu či identitě. Díky vyškolení v podnikatelské sféře, skloubení osobního a pracovního života a motivačně psychologickému poradenství ukazujeme účastníkům kurzů možnosti, jak se seberealizovat a uplatnit se na trhu práce. Novinkou je také metoda coworkingu, jelikož umožňuje práci ve skupinách, což má pozitivní dopad na motivaci a na sebevědomí začínajících podnikatelů a přináší také důležitou zpětnou vazbu členům coworkingových týmů.

CPPP také úspěšně navázalo mezinárodní spolupráci. Od spolupráce s polskou etablovanou a úspěšnou neziskovou organizací Fundacja MaMa, zabývající se ženskými otázkami, si slibujeme získání znalostí a metod při zlepšování práv žen a matek na trhu práce. Spojení se švédským coworkingovým partnerem Coffice pro nás zase představuje odbornější a inovativnější vedení našeho nového coworkingového centra Podnikání všem v Kladně.

Organizace v současnosti realizuje následující projekty:

Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Praha-Pankrác

Ukončené projekty:

     • Podnikání jako efektivní cesta reintegrace žen na trh práce
     • Soutěže pro studenty o podnikatelský záměr roku
     • Komplexní reintegrační program pro osoby, opouštějící prostředí Věznice Příbram
     • Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Horní Slavkov
     • Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Nové Sedlo
     • Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Heřmanice
     • Podnikání žen jako efektivní cesta k posílení rovných příležitostí na trhu práce
     • Nové vize co-workingu jako cesta k posílení pracovních příležitostí žen
     • Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Praha-Pankrác
     • Subdodavatel projektu Reintegrační program pro Probační a mediační službu ČR

Kontakty

Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.
sídlo a fakturační adresa
K Náhonu 987/6
198 00 Praha 9

Regionální a projektová kancelář Kladno
Jos.Písaříka 1542
272 01 Kladno
tel: +420 323 608 661
mail: cppp@cppp.cz
Regionální a projektová kancelář Ostrava
Dr. Šmerala 1332/27
702 00 Ostrava
mail: cppp@cppp.cz

Odkazy

daruj sprvne