Stanovy obecně prospěšné společnosti Centrum podpory podnikání Praha

Článek I. – Zakladatelé

1. Zdeněk Kovář
2. Ing. David Janata, MBA

Článek II. – Název a sídlo společnosti

1. Název společnosti zní: Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.
2. Sídlo společnosti: Praha

Článek III. – Doba trvání společnosti

1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek IV. – Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

1. Společnost Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s. (dále jen „společnost“) poskytuje obecně prospěšné služby za účelem naplnění jejích cílů, kterými jsou:
– podpora růstu informovanosti široké veřejnosti o podnikatelském prostředí,
– růst vzdělanosti a rozšíření nabídky vzdělávání v oblasti podnikání a ekonomiky a vyvíjení aktivit vedoucích ke kultivaci podnikatelského prostředí,
– upevnění vazeb mezi podnikatelským prostředím, akademickou obcí a institucemi vědy a výzkumu v rámci České republiky i na mezinárodní úrovni,
– podílení se na propagaci myšlenek a politik Evropské unie, zaměřených na podporu malých, středních a velkých podniků a organizování vzdělávání na tato témata a s tím související témata dotační politiky Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru,
– pozitivní změny na pracovním trhu a jeho rozvoj v regionálním, národním i mezinárodním měřítku,
– realizace intervence v oblasti prevence kriminality,
– posilování vnímání tématu rovných příležitostí na trhu práce i ve společnosti,
– aktivní vystupování proti sociálnímu vyloučení, zajišťování programů pro osoby sociálně vyloučené, či ohrožené na trhu práce,
– podpora transferu dobré praxe v národním i nadnárodním měřítku,
– iniciace a zavádění sociálních inovací, které jsou v souladu s cíli společnosti, přičemž společnost aktivně vyhledává prostředky potřebné pro dosažení výše uvedených cílů.
Společnost dále žádá o granty a dotace vládní i nevládní organizace v České republice a o dotace ze zdrojů Evropské unie i jiných vládních i nevládních organizací v zahraničí; žádá a přijímá dary a odkazy, majetek a příspěvky od soukromých subjektů a fyzických osob ve prospěch kterékoliv z činností obecně prospěšné společnosti.
2. Společnost za účelem dosažení výše uvedených cílů poskytuje tyto obecně prospěšné služby:
– příprava a realizace vzdělávacích programů,
– pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí,
– poskytování registrovaných sociálních služeb,
– podpora pozitivních změn na pracovním trhu, podpora vzniku chráněných pracovních míst,
– podpora sociálního podnikání,
– poskytování podpory osobám sociálně znevýhodněným a dětem, mládeži a mladým lidem se speciálními vzdělávacími potřebami,
– spolupráce s institucemi vědy a výzkumu,
– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů a školení včetně lektorské činnosti.
3. 0 změně, rozšíření nebo zrušení obecně prospěšných služeb rozhoduje správní rada.

Článek V. – Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

1. Služby jsou poskytovány fyzickým a právnickým osobám v souladu s cíli společnosti. Společnost poskytuje obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek, a to na základě přihlášky podané elektronicky přes internetové stránky společnosti, osobně, telefonicky nebo e-mailem. Konkrétní podmínky jsou zveřejňovány v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti.
2. Obecně prospěšné služby společnosti mohou být na základě rozhodnutí Správní rady poskytovány i za úplatu, zejména pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány v dostatečné míře z dotací, grantů či darů. Výše úplaty musí být stanovena tak, aby byla stejná pro všechny uživatele daných služeb. Výše úplaty se stanoví zpravidla tak, aby byly pokryty alespoň náklady spojené s poskytováním dané služby. Ceník služeb je zveřejněn v sídle společnosti a na webových stránkách společnosti a každý uživatel s ním musí být předem seznámen.
3. Obecně prospěšné služby nejsou poskytovány za účelem zisku.
4. O podmínkách poskytovaných obecně prospěšných služeb a jejich změnách rozhoduje Správní rada.

Článek VI. – Doplňková činnost

1. K dosažení účinnějšího využití prostředků společnosti může společnost, v souladu s cíli uvedenými v článku IV., kromě výše uvedených obecně prospěšných služeb, vykonávat i jiné činnosti („doplňková činnost“), a to za podmínky, že tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb.
2. Doplňkovou činností společnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, a výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
3. Správní rada může rozhodnout o změně doplňkové činnosti společnosti, jejím rozšíření nebo zrušeni.

Článek VII. – Majetkové vklady do společnosti

S ohledem na skutečnost, že společnost vznikla přeměnou z občanského sdružení Centrum podpory podnikání Praha, o.s. podle zákona č. 68/2013, o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, nevkládají osoby mající postavení zakladatele do společnosti žádné majetkové vklady.

Článek VIII. – Orgány společnosti

1. Orgány společnosti jsou:
a) správní rada,b) dozorčí rada,c) ředitel.

Článek IX. – Správní rada

1. Správní rada má tři (3) členy.
Členové správní rady jsou jmenování a odvoláváni osobami majícími postavení zakladatelů.
2. Funkční období členů správní rady je tříleté.
3. Opětovné členství ve správní radě je možné.
4. Správní rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí zasedání správní rady.
5. Za správní radu jedná každý člen správní rady samostatně. Jde-li o písemný úkon, za správní radu jej podepisuje předseda správní rady.
6. Určení osob, které jsou členy správní rady:
a) Zdeněk Kovářb) Mgr. Michaela Hájkovác) Bc. Jaroslav Kovář7. Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena, a na řádné hospodaření s majetkem. Rozhoduje o věcech svěřených ji do působnosti podle § 13 zákona č. 248/1995 Sb., zejména:

i) Vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým společnost:
a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,
b) nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky,
c) nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva,
d) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby.
ii) Schvaluje:
a) rozpočet společnosti,
b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
c) předměty obecně prospěšných služeb a doplňkových činností společnosti.
iii) Rozhoduje o:
a) zrušení obecně prospěšné společnosti a o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek.

8. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
9. Nestanoví—li tato smlouva jinak, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. K přijetí rozhodnutí dle bodu iii) je zapotřebí souhlasu všech členů správní rady.
10. Správní radu svolává předseda správní rady alespoň dvakrát ročně.
11. Osoby mající postavení zakladatelů mají právo odvolat člena správní rady v případech uvedených v § 12 odst. 3 zákona č. 248/1995 Sb., a dále v případě, že jeho jednání je v rozporu se zákonem, touto zakládací smlouvu, statutem či vnitřními předpisy společnosti, nebo je v rozporu se zájmy společnosti.

Článek X. – Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a má tři (3) členy.
2. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté.
3. Opětovné členství v dozorčí radě je možné.
4. O jmenování a odvolávání členů dozorčí rady platí přiměřeně ustanovení této zakládací smlouvy týkající se správní rady.
5. Určení osob, které jsou členy dozorčí rady:
a) Mgr. Ivana Janatováb) Ing. Josef Pitákc) Jana Vlčková6. Dozorčí rada:
a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,b) dohlíží na to, že obecně prospěšné společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací smlouvou,c) je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací smlouvy nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti; dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy; není-li náprava sjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele,d) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti,e) je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje a svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti.

Článek XI. – Ředitel

1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí její činnost a jedná za společnost.
2. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada, která také určuje výši jeho odměny.
3. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.
4. Ředitel řídí činnost společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací smlouvou nebo statutem vyhrazena do působnosti správní nebo dozorčí rady společnosti.
4. Určení osoby, která je ředitelem společnosti:
Ing. David Janata, MBA

Článek XII. – Odměňování členů orgánů a ředitele společnosti

1. Členům správní rady, dozorčí rady a řediteli společnosti lze za výkon jejich funkce vyplácet odměnu.
2. O výši a způsobu stanovení odměny členů dozorčí rady a ředitele rozhoduje správní rada. O výši a způsobu stanovení odměny členů správní rady rozhodují osoby mající postavení zakladatelů.

Článek XIII. – Výroční zpráva

1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v termínu stanoveném správní radou, nejpozději však do šesti měsíců po skončení účetního období.
2. Obsah výroční zprávy stanoví zákon. Správní rada může rozhodnout o zveřejnění dalších údajů.
3. Výroční zprávy jsou k dispozici veřejnosti v sídle společnosti v úředních hodinách stanovených společností a na internetových stránkách společnosti. Společnost výroční zprávy v souladu se zákonem také zakládá do sbírky listin rejstříkového soudu.

Článek XIV. – Zrušení společnosti

V případě zrušení společnosti bude likvidační zůstatek převeden na jinou obecně prospěšnou společnost podle rozhodnutí správní rady.

Článek XV. – Závěrečná ustanovení

Právní vztahy společnosti touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakty

Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s.
sídlo a fakturační adresa
K Náhonu 987/6
198 00 Praha 9

Regionální a projektová kancelář Kladno
Jos.Písaříka 1542
272 01 Kladno
tel: +420 323 608 661
mail: cppp@cppp.cz
Regionální a projektová kancelář Ostrava
Dr. Šmerala 1332/27
702 00 Ostrava
mail: cppp@cppp.cz

Odkazy

daruj sprvne