Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Praha Ruzyně 2020 z dotace MHMP

Projekt CPPP, o.p.s. si klade za cíl pokračovat v realizaci reintegračního projektu i v roce 2020, ale ve věznici Praha Ruzyně. Projekt má zajistit opět zlepšení postavení znevýhodněných osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (dále jen klientů) na území hlavního města Prahy.

Prostřednictvím Komplexního reintegračního programu pro osoby opouštějící prostředí věznice Praha Ruzyně (dále jen Projekt) bude vyvíjena snaha o minimalizaci společenského znevýhodnění klientů a zlepšení jejich pozice na pracovním trhu. Cílenými postupy budou snižována rizika, kterých je klient nositelem a která by ho pravděpodobně vedla k opětovnému páchání trestných činů.  Dosavadní praxe ukazuje, že je potřeba realizace konkrétních vzdělávacích aktivit prostřednictvím kurzů, tréninku finanční gramotnost, provádění mentoringu a reintegrační asistence při práci s klienty před a následně po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

 

Prioritou je uplatnitelnost CS na trhu práce a následné snižování recidivy a s tím spojeném opakování páchání trestné činnosti na území hlavního města Prahy. Projekt je v souladu s prioritami prevence kriminality hl. města Prahy a vztahuje se k oblasti terciální prevence. Pracuje nejen s motivací klientů, ale především zaměstnavatelů, bez jejichž spolupráce nelze klienty vymanit z jejich sociálního vyloučení. Projekt si neklade za cíl rozšířit nabídku vzdělávacích aktivit pro klienty ve věznici ve formě vzdělávacích kurzů, ale především se zaměřuje na profesní vzdělávání klientů s důrazem na udržení si nově získaných dovedností pro uplatnění v běžném životě ve společnosti, a to v návaznosti na aktuální i budoucí poptávku pracovního trhu. Projekt bude realizován v průběhu 12 měsíců v období od ledna do prosince 2020. Bude kombinovat aktivity pro klienty jak v průběhu výkonu trestu odnětí svobody, tak po jejich propuštění. Projekt bude realizován odborným týmem žadatele, který v oblasti této činnosti působí řadu let a s realizací projektů má zkušenosti i z jiných věznic.


Z celkového počtu cca 800 osob, které jsou nyní ve věznici umístěny, přichází v úvahu pro účast v projektu 30 osob, které budou propuštěny v průběhu realizace a mají tak šanci projít celým programem. Vzhledem ke kapacitním možnostem je možné podpořit 15 osob, které budou vybráni pomocí individuálních pohovorů.


Programy odborného vzdělávání a motivačně-poradenským programem bude podpořeno celkem 15 osob, z nichž počítáme, že 13 osob tyto programy úspěšně dokončí a získá vzdělání. Celkem pro cca 10 osob získáme pracovní uplatnění tak, aby po propuštění z výkonu trestu získali kvalifikované pracovní místo. Na základě zkušeností z jiných projektu víme, že ne vždy cela skupina projde celým projektem např. z důvodů přesunu mezi věznicemi, z důvodu nemoci či navýšení trestu.


Projekt končí 31.12.2020