Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Heřmanice

Termín realizace projektu: 1.7.2012 až 30.6.2014.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na minimalizaci společenského znevýhodnění osob, opouštějících prostředí Věznice Heřmanice (kategorie vězňů B a C) a posílení jejich startovní pozice na pracovním trhu. Stěžejní nástroj pro jeho realizaci představuje program odborného vzdělávání vězňů, po jehož absolvování budou vybaveni novými dovednostmi a znalostmi. Tuto skutečnost jim potvrdí certifikát o příslušné rekvalifikaci. Věznice se do projektu zapojí jako neformální partner, který důvěrně zná cílovou skupinu (dále jen CS), její potřeby a zájmy a může tak podat cenné informace nutné pro úspěšnou resocializaci vězňů při přechodu do civilního života a pracovního procesu. Dalším z neformálních partnerů je Hospodářská komora ČR, která disponuje úzkými kontakty na podnikatele po celé republice, a tak může pomoci v roli zprostředkovatele při zajištění pracovní pozice. Reintegrační program tedy vychází z myšlenky odborného vzdělávání, kladoucího důraz na praxi a rovněž z individuálního motivačně-poradenského programu, který CS pomůže splnit klíčovou kvalifikaci a sociální nároky k uspokojivému uplatnění na pracovním trhu. Podpora vězňů bude probíhat pod vedením týmu odborníků, kteří již mají s podobnými projekty v oblasti RLZ bohatou zkušenost.


Cíle projektu

Cílem projektu je vytvoření a následná realizace reintegračního programu pro osoby, opouštějící prostředí věznice, který jim pomůže s přechodem do civilního a pracovního života. Důraz je kladen zejména na budoucí uplatnění na trhu práce. Program se bude skládat z více částí, které lze rozdělit do dvou základních okruhů: první je didaktický, ve kterém bude kladen důraz na odborné vzdělávání pro praktické pracovní využití, druhý je poradenský, v jehož rámci se vězňům dostane individuální psychologické péče apod. Po absolvování tohoto programu by měly být osoby připraveny na přechod do pracovního procesu jak z psychologického, tak i z kvalifikačního hlediska.


Cílové skupiny

Z celkového počtu přibližně 957 osob, které jsou nyní ve Věznici Heřmanice umístěny, přichází v úvahu pro účast v projektu asi 280 osob, které budou propuštěny v průběhu realizace projektu, a tak mají šanci projít celým programem. Vzhledem ke kapacitním možnostem projektu je možné podpořit 68 osob, které budou ze zájemců vybrány pomocí individuálních pohovorů. Cílem je tyto osoby připravit na život po propuštění. Počítáme, že 54 osob tyto programy úspěšně dokončí a získá certifikát o absolvování vzdělávacího programu a potvrzení o odborné praxi. Nakonec pro 30 osob z tohoto programu najdeme pracovní místo, na které budou moci nastoupit ihned po propuštění z věznice.


Průběh realizace projektu

Projekt odstartoval 1.7.2012 a byl ukončen 30.6.2014. Za 24 měsíců, během kterých byl realizován, byl zapojeným klientům k dispozici komplexní program navazujících služeb, který vyvrcholil jejich plnohodnotným zapojením na trh práce po propuštění z prostředí Věznice Heřmanice.

Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


Projekt se realizoval v rámci výzvy ESF č. 75 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce.