Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Nové Sedlo

Termín realizace projektu: 1.9.2011 až 31.8.2013.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na minimalizaci společenského znevýhodnění osob, opouštějících prostředí Věznice Nové Sedlo a zlepšení jejich pozice na trhu práce. Věznice Nové Sedlo bude do projektu zapojena jako neformální partner, jehož přidanou hodnotou je znalost cílové skupiny (dále jen CS), jejích potřeb, zájmů a hlavních problémů s přechodem do běžného života po propuštění z výkonu trestu. Dalším z neformálních partnerů projektu je Hospodářská komora ČR, která má úzké kontakty na podnikatele v celé republice a zkušenosti s prací s nimi. Z celkového počtu 523 osob, které jsou nyní ve věznici Nové Sedlo umístěny, přichází v úvahu pro účast v projektu asi 300 osob, které budou propuštěny v průběhu realizace, a tak mají šanci projít celým programem. Vzhledem ke kapacitním možnostem projektu je možné podpořit 60 osob, které budou ze zájemců vybrány pomocí individuálních pohovorů a diagnostiky. Cílem je připravit tyto osoby na život po propuštění pomocí odborného vzdělání, které respektuje požadavky praxe, a také pomocí individuálního motivačně-poradenského programu, který jim pomůže získat klíčové kompetence k dobrému uplatnění na pracovním trhu. Výstupem projektu budou:

a) Motivačně poradenský program
b) Odborné vzdělávání v oboru sváření a kovovýroba
c) Program reintegrace a pracovně právního poradenství
d) Regionální návrh koncepce další práce s CS ve věznici Nové Sedlo – typ C

Z celkového počtu podpořených 60 osob počítáme, že úspěšně tyto programy dokončí 55 osob. Tito lidé získají certifikát o rekvalifikaci a potvrzení o odborné praxi. Z této skupiny získáme pro 30 osob pracovní nabídku takovou, aby po propuštění z výkonu trestu získali absolventi programu uplatnění, odpovídající jejich kvalifikaci. Projekt bude realizován celkem 24 měsíců, převážným místem realizace, kde proběhne odborné vzdělávání a motivační program, bude Věznice Nové Sedlo. Projekt bude realizován zkušeným týmem z řad našeho sdružení a odborníků.

Informace a další zkušenosti, které se realizačnímu týmu podaří nashromáždit a vyhodnotit, budou použity k vytvoření návrhu koncepce další práce s touto CS.


Cíle projektu

Pro zájemce z řad cílové skupiny bude připraven komplexní individualizovaný program, který je provede celým procesem přechodu z prostředí věznice až do doby aklimatizace v běžném životě. Klienti projektu budou v období před propuštěním školeni v odborných pracovních dovednostech. Úspěšné absolvování kurzu a nově vytvořená pracovní místa pro znevýhodněné skupiny jsou jedny z priorit programu. S klienty bude individuálně pracováno tak, aby obnovovali a získávali návyky a životní postoje, nutné k plnohodnotnému fungování v běžném životě mimo věznici.


Cílové skupiny

Cílovou skupinou projektu jsou osoby opouštějící prostředí Věznice Nové Sedlo. Z celkového počtu 523 osob, které jsou nyní ve Věznici Nové Sedlo umístěny, přichází v úvahu pro účast v projektu asi 300 osob, které budou propuštěny v průběhu realizace, a tak mají šanci projít celým programem. Vzhledem ke kapacitním možnostem projektu je možné podpořit 60 osob, které budou ze zájemců vybrány pomocí individuálních pohovorů. Cílem je tyto osoby připravit na život po propuštění. Předpokládáme, že 55 osob tyto programy úspěšně dokončí a získá certifikát o absolvování vzdělávacího programu a potvrzení o odborné praxi. Z této skupiny získáme pro 30 osob pracovní nabídku tak, aby po propuštění z výkonu trestu mohli absolventi nastoupit na pracovní místo.


Průběh realizace projektu

Projekt odstartoval 1.9.2011 a byl ukončen 31.8.2013. Za 24 měsíců, během kterých byl realizován, byl zapojeným klientům k dispozici komplexní program navazujících služeb, který vyvrcholil jejich plnohodnotným zapojením na trh práce po propuštění z prostředí Věznice Nové Sedlo.

Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


Projekt se realizoval v rámci výzvy ESF č. 68 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce.