Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Praha-Pankrác

Termín realizace projektu: 1.1.2015 až 31.10.2015.

Popis projektu

Projekt se zaměřením na minimalizaci společenského znevýhodnění osob, opouštějících prostředí Vazební věznice Praha-Pankrác a zlepšení jejich pozice na trhu práce. Vazební věznice Praha-Pankrác byla do projektu zapojena jako partner, jehož přidanou hodnotou je zejména znalost cílové skupiny (dále jen CS), jejích potřeb a zájmů. Tento partner s cílovou skupinou systematicky pracuje a již před spuštěním projektu provedl mezi CS průzkum. Z celkového počtu cca 800 osob, které byly ve Vazební věznici Praha-Pankrác umístěny, přicházelo v úvahu pro účast v projektu asi 40 osob, které budou propuštěny v průběhu realizace, a tak měli šanci projít celým programem. Vzhledem ke kapacitním možnostem projektu bylo možné podpořit 20 osob, které byly ze zájemců vybrány pomocí individuálních pohovorů a diagnostiky. Cílem bylo připravit tyto osoby na život po propuštění pomocí odborného vzdělání, které respektuje požadavky praxe, a také pomocí individuálního motivačně-poradenského programu, který jim pomůže získat klíčové kompetence k dobrému uplatnění na pracovním trhu. Výstupem projektu jsou:


  • Motivačně poradenský program
  • Odborné vzdělávání v oboru kovovýroba
  • Zaškolení vybraných příslušníků CS na obsluhu křovinořezu
  • Regionální návrh koncepce další práce s CS na území Hlavního města Prahy
  • Program reintegrace a pracovně právního poradenství

Z celkového počtu podpořených 20 osob počítáme, že úspěšně tyto programy 15 až 18 osob. Tito lidé získají certifikát o rekvalifikaci a potvrzení o odborné praxi. Z této skupiny získáme pro 30 osob pracovní nabídku takovou, aby po propuštění z výkonu trestu získali absolventi programu uplatnění, odpovídající jejich kvalifikaci. Projekt bude realizován celkem 12 měsíců, převážným místem realizace, kde proběhne odborné vzdělávání a motivační program, bude Vazební věznice Praha-Pankrác. Projekt bude realizován zkušeným týmem z řad našeho sdružení a odborníků.


Cíle projektu

Pro zájemce z řad cílové skupiny bude připraven komplexní individualizovaný program, který je provede celým procesem přechodu z prostředí věznice až do doby aklimatizace v běžném životě. Klienti projektu budou v období před propuštěním školeni v odborných pracovních dovednostech. Úspěšné absolvování kurzu a nově vytvořená pracovní místa pro znevýhodněné skupiny jsou jedny z priorit programu. S klienty bude individuálně pracováno tak, aby obnovovali a získávali návyky a životní postoje, nutné k plnohodnotnému fungování v běžném životě mimo věznici.


Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou osoby opouštějící prostředí Vazební věznice Praha-Pankrác. Z celkového počtu cca 800 osob, které jsou nyní ve Vazební věznici Praha-Pankrác umístěny, přichází v úvahu pro účast v projektu asi 40 osob, které budou propuštěny v průběhu realizace, a tak mají šanci projít celým programem. Vzhledem ke kapacitním možnostem projektu je možné podpořit 20 osob, které budou ze zájemců vybrány pomocí individuálních pohovorů. Cílem je tyto osoby připravit na život po propuštění. Předpokládáme, že15 až 18 osob tyto programy úspěšně dokončí a získá certifikát o absolvování vzdělávacího programu a potvrzení o odborné praxi.


Průběh realizace projektu

Projekt odstartoval 1.1.2015 a ukončen byl 31.10.2015.

Projekt byl realizován v rámci Operačního program Praha – Adaptabilita. Byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu Hlavního města Prahy.


Projekt se realizoval v rámci výzvy ESF č. 7.