Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí věznice Praha-Pankrác 2018 s MHMP

Termín realizace projektu: 1.1.2018 až 31.12.2018.

Zdůvodnění potřebnosti projektu

Projekt je specificky zaměřen na posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti na území hlavního města Prahy a klade si za cíl výrazně přispět ke snížení recidivy. Rekvalifikace, získaná praxe a pracovní zkušenost nejen formují osobnost klientů, ale zlepšují jejich pracovní návyky, a tím zvyšují pravděpodobnost jejich uplatnění na trhu práce a zamezení jejich návratu zpět do vězeňských zařízení. Vybraná cílová skupina je znevýhodněná na trhu práce vinou kriminální minulosti. Jejich cena na trhu práce je velice nízká a opakování trestné činnosti bývá nejen jejich osobním selháním, ale někdy i důsledkem zkratového řešení špatné sociální situace. Nemají často vyřešené problémy s ubytováním, nekomunikují s rodinou, neumí komunikovat s úřady. Budoucí zaměstnavatelé k nim navíc nemají důvěru. Dlouhé hledání prvního zaměstnání po propuštění je silně demotivující. Proškolení, motivování a následné garantované uplatnění na trhu práce přispěje k jejich snazší resocializaci, vybuduje nezbytné pracovní návyky a v neposlední řadě je také efektivním opatřením prevence kriminality.


Popis územní uznatelnosti cílové skupiny

Cílovou skupinu tohoto projektu představují osoby opouštějící prostředí Věznice Praha Pankrác. V současné době je na území hlavního města Prahy umístěno ve dvou zařízeních (Věznice Praha Pankrác a Ruzyně) přibližně 1800 osob. V zařízení věznice Praha Pankrác je umístěná více jak polovina z nich. Z této skupiny 995 osob připadá v úvahu pro zapojení do projektu 51 osob, které budou v průběhu realizace projektu ze zařízení propuštěny. Kapacitní možnosti projektu umožňují poskytnout plnohodnotný komplexní program 20 osobám, které budou do projektu vybrány a v rámci tohoto projektu podpořeny. Projekt by měl pomoci 45 % zástupců cílové skupiny opouštějící prostředí věznice Praha Pankrác a jsou propuštěni na území hl. města Prahy. Informace o počtech jsme sestavovali přímo s pracovníky věznice Pankrác. Věznice Pankrác také souhlasí s realizací projektu a jako důkaz souhlasu je k žádosti projektu připojené potvrzení o spolupráci ze strany Vězeňské služby ČR.


Přínos pro cílovou skupinu

Osoby opouštějící prostředí věznice Praha Pankrác budou mít díky realizaci tohoto projektu výrazně vyšší šanci k dobrému uplatnění na trhu práce i v celé společnosti. Projekt si klade za cíl zlepšit postavení celé cílové skupiny a motivovat zaměstnavatele k snižování sociálního vyloučení jejich zástupců. Tato aktivita povede k pozitivnímu dopadu na celou cílovou skupinu na území hlavního města Prahy. V případě úspěchu projektu, kdy dojde k nalezení nového zaměstnání pro část cílové skupiny, bude jasný pozitivní vliv projektu mimo jiné i na oblast prevence kriminality na celém území hlavního města Prahy.


Průběh realizace projektu

Projekt odstartoval 1.1.2018 a ukončen byl 31.12.2018.


Projekt byl realizován v rámci dotace z Městského programu prevence kriminality na rok 2018 v hl. m. Praze.