Komplexní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí Věznice Praha Ruzyně 2020 z dotace MHMP

Termín realizace projektu: 1.1.2020 až 31.12.2020.

Zdůvodnění potřebnosti projektu

Hlavními problémy je recidiva trestaných osob a velmi problematická (nejednotná) institucionální péče o osoby po propuštění. Projekt je specificky zaměřen na posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti na území hlavního města Prahy a klade si za cíl výrazně přispět ke snížení recidivy. Největší překážku pro reintegraci do společnosti představuje nezvládnutá a nejednotná péče o propuštěné vězně první měsíce na svobodě, nereflektující odborné posouzení propuštěného, které ve věznici provádí Výstupní oddíl (VO). Vězeňská služba ze své kompetence dokáže poskytnout řádnou péči před výstupem vězně z vězení, nicméně na svobodě již nemá kompetence, aby byla bývalému vězni nějak nápomocná. Projekt tedy musí doplnit aktivity uvnitř věznice v podobě odborného vzdělání, získaná praxe a pracovní zkušenosti, které nejen formují osobnost klientů, ale zlepšují jejich pracovní návyky, a tím zvyšují pravděpodobnost jejich uplatnění na trhu práce a zamezení jejich návratu zpět do vězeňských zařízení. Dále síť mentorů, které řeší tento projekt musí navázat na práci výstupního oddělení, kde se ukazuje, že přestože zde připraví vězně na život za branou, vyhodnotí rizika a zaměří se na ně, realita na svobodě je jiná a v tu dobu již bývalý vězeň nemá žádnou oporu, s postupem času tak začínají různé problémy spojené s nezdárnou integrací bývalého vězně, které často vedou k opětovným trestným činům. Další nevýhoda této cílové skupiny je znevýhodnění na trhu práce vinou kriminální minulosti. Jejich cena na trhu práce je velice nízká. Nemají často vyřešené problémy s ubytováním, nekomunikují s rodinou, neumí komunikovat s úřady. Proškolení, motivování a následné garantované uplatnění na trhu práce přispěje k jejich snazší resocializaci, vybuduje nezbytné pracovní návyky a v neposlední řadě je také efektivním opatřením prevence kriminality.


Popis územní uznatelnosti cílové skupiny

Cílovou skupinu tohoto projektu představují osoby opouštějící prostředí Věznice Praha Ruzyně. V současné době je na území hlavního města Prahy umístěno ve dvou zařízeních (Věznice Praha Pankrác a Ruzyně) přibližně 1 900 osob.


Přínos pro cílovou skupinu

Osoby opouštějící prostředí věznice Praha Ruzyně budou mít díky realizaci tohoto projektu výrazně vyšší šanci k dobrému uplatnění na trhu práce i v celé společnosti. Projekt si klade za cíl zlepšit postavení celé cílové skupiny a motivovat zaměstnavatele k snižování sociálního vyloučení jejich zástupců. Tato aktivita povede k pozitivnímu dopadu na celou cílovou skupinu na území hlavního města Prahy. V případě úspěchu projektu, kdy dojde k nalezení nového zaměstnání pro cílovou skupinu, bude jasný pozitivní vliv projektu mimo jiné i na oblast prevence kriminality na celém území hlavního města Prahy.


Průběh realizace projektu

Projekt odstartoval 1.1.2020 a ukončen byl 31.12.2020


Projekt byl realizován v rámci dotace z Městského programu prevence kriminality na rok 2020 v hl. m. Praze.