Komplexní reintegrační program pro osoby, opouštějící prostředí Věznice Příbram

Termín realizace projektu: 16.11.2010 až 16.12.2012.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na minimalizaci společenského znevýhodnění osob, opouštějících prostředí Věznice Příbram a zlepšení jejich pozice na pracovním trhu. Věznice Příbram je do projektu zapojena jako neformální partner, jehož přidanou hodnotou je důvěrná znalost cílové skupiny (dále jen CS), jejích potřeb, zájmů a hlavních problémů s přechodem do běžného života po propuštění z výkonu trestu. Dalším z neformálních partnerů projektu je Hospodářská komora, která má úzké kontakty na podnikatele v regionu Středních Čech a hlavního města Prahy. Cílová skupina projektu je složena z celkem 60 osob. Cílem je tyto osoby připravit na život po propuštění pomocí odborného vzdělání, které respektuje požadavky praxe. Přechod do nového prostředí je těmto osobám usnadněn pomocí individuálního motivačně-poradenského programu, který jim pomáhá získat klíčové kompetence k dobrému uplatnění na pracovním trhu. Nakonec je jim také nabídnuta pomoc následných služeb individuální reintegrační asistence. Projekt je realizován celkem 24 měsíců, převážným místem aktivit, kde probíhá odborné vzdělávání a motivační program, je Věznice Příbram. Projekt je realizován zkušeným týmem žadatele. Projekt je složen z komplexního systému na sebe navazujících aktivit. V první fázi realizace provádíme kvantitativní šetření mezi potenciálními zaměstnavateli CS, které nám pomáhá formovat podobu vzdělávacího programu a zároveň identifikovat a upřesnit základní problematické okruhy, které komplikují následné uplatnění CS na trhu práce. V další fázi jsou ze zástupců CS projektu vybráni jednotliví klienti projektu, kteří jsou podrobeni pracovní diagnostice. Klienti se postupně zúčastňují jednotlivých běhů vzdělávacího programu, zakončeného zkouškou. Potom jsou zapojeni do individuálního motivačního programu a jsou do doby propuštění zapojeni do aktivit následné pracovní praxe. Po propuštění z prostředí věznice jim jsou k dispozici služby reintegrační asistence, která jim pomáhá usnadnit přechod do běžného života na svobodě. Pro polovinu klientů projektu je na dobu jejich propuštění připraveno a nabídnuto k okamžitému nástupu pracovní místo zajištěné mzdovými příspěvky pro zaměstnavatele.

Informace a další zkušenosti, které realizační tým nashromáždil a vyhodnotil, jsou použity k vytvoření návrhu koncepce další práce s touto CS.


Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je minimalizace společenského znevýhodnění osob, opouštějících prostředí Věznice Příbram a zlepšení jejich pozice na pracovním trhu. Chceme pomoci osobám, které se připravují na své propuštění z věznice a mají skutečný zájem o plnohodnotné zapojení do společnosti. Cílem je tyto osoby připravit na život po propuštění pomocí odborného vzdělání, které respektuje požadavky praxe, motivačně-poradenského programu, který jim pomůže získat klíčové kompetence k dobrému uplatnění na pracovním trhu a konečně také pomocí individuální služby asistence a poradenství v období prvních měsíců po propuštění z prostředí věznice.


Cílové skupiny

Z celkového počtu asi jednoho tisíce osob, které jsou nyní ve Věznici Příbram umístěny, přichází v úvahu pro účast v projektu přibližně 100 osob, které jsou propuštěny v průběhu realizace, a tak mají šanci projít celým programem. Vzhledem ke kapacitním možnostem projektu je možné podpořit 60 osob, které jsou ze zájemců vybráni pomocí individuálních pohovorů. Cílem je tyto osoby připravit na život po propuštění. Počítáme, že 55 osob tyto programy úspěšně dokončí a získá certifikát o absolvování vzdělávacího programu a potvrzení o odborné praxi. Z této skupiny pro 30 osob získáme pracovní nabídku tak, aby po propuštění z výkonu trestu získali tito lidé pracovní místo.


Průběh realizace projektu

Projekt odstartoval 16.11.2010 a byl ukončen 16.12.2012. Za 24 měsíců, během kterých byl realizován, byl zapojeným klientům k dispozici komplexní program navazujících služeb, který vyvrcholil jejich plnohodnotným zapojením na trh práce po propuštění z prostředí Věznice Příbram.

Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


Projekt se realizoval v rámci výzvy ESF č. 56 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce.