Na svobodu s mentorem

Termín realizace projektu: 1.11.2021 až 30.04.2024.

Představení projektu

V rámci předkládaného projektu se zaměříme na účinnou a ověřenou pomoc odsouzeným před očekávaným skončením výkonu trestu a následně na pomoc při plnění vytyčených cílů po propuštění s hlavním cílem jejich reintegrace do života a předejití jejich následné recidivy. Hlavními problémy je recidiva trestaných osob, která je dle statistiky VS ČR 63 %. Recidiva je způsobená nedostatečnou reintegrací v některých oblastech (především nenalezení legálního zaměstnání a nestabilní fin. situace) a nedostatečná či velmi problematická institucionální péče o osoby po propuštění. Cestu k nápravě stavu spatřujeme v účinné sociální pomoci osobám, které opouštějí prostředí věznic, ale nejsou na přechod do normálního života „za branou“ reálně připraveni. Znamená to, že při jejich přechodu pravděpodobně nastanou závažnější problémy, které ale nelze 100% predikovat v jejich výkonu trestu. Může se jednat o různé situace, na které se před výstupem vězen nemůže prakticky připravit (např. ucházení se o reálné zaměstnání) nebo jeho schopnosti a dovednosti neumožňují bezproblémový přechod na svobodu (např. nedostatečná kvalifikace pro uplatnění na trhu práce). Vězeňská služba (VS) ze své kompetence poskytuje řádnou péči při výstupu vězně z vězení, aby ho na přechod na svobodu připravila, její pravomoc ze zákona a s tím související kapacita pracovníků je omezena a tak řadu důležitých oblastí zajistit nemůže. Funguje to tak, že pracovníci ve vězení můžou s klienty např. nacvičit pohovor, pomoci připravit životopis, ale pomoc se zajištěním zaměstnání po propuštění pracovníci ve vězení klientovi nemohou zajistit. Zároveň pracovníci vězení již nemají ze zákona pravomoc a kompetence, aby byli bývalému vězni nějak nápomocni. Je tedy zřejmé, že přestože výstupní oddělení připravuje vězně na život za branou, realita na svobodě je jiná a v tu dobu již bývalý vězeň nemá žádnou oporu, s postupem času tak začínají různé problémy spojené se špatnou integrací bývalého vězně, které často vedou k opětovným trestným činům. Této skutečnosti jsme si vědomi a je si jí vědoma i VS, která ale má svázané ruce zákonem a její síly za hranice věznice nesahají. V tomto místě – přechod vězně na svobodu a jeho první měsíce na svobodě – vidíme potenciál návaznosti na péči VS a reintegračních programů na svobodě. Záměrem projektu tak je aktualizace a doplnění stávajících metodických postupů a následně dle nich realizovat reintegrační program Mentoring v oblastech bydlení, zaměstnání, finance, vztahy, právní servis, psychická podpora pro osoby opouštějící vězení v 5 věznicích v ČR Nové Sedlo vč. objektu Drahonice, Plzeň Příbram, České Budějovice, Rapotice.


Cíl a očekávaný přínos projektu

Cílem projektu je reintegrace 150 osob po výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) pomocí programu Mentoring v pěti věznicích v ČR, aby nedocházelo k opětovnému páchání trestných činů těmito osobami.


  1.   1. Metodicky aktualizovat a evaluačně ověřit metodiku programu Mentorig, včetně školícího manuálu pro mentory.
  2.   2. Zajistit 24 mentorů pro přímou práci s klienty v programu Mentoring.
  3.   3. U 150 Klientů zvýšit reintegraci alespoň v jedné ze 4 základních oblastí.
  4.   4. Snížit recidivu u 150 osob na min. 40 % 5 měsíců po výstupu z vězení.


Cílové skupiny projektu

V projektu budou zapojeny dvě CS:


  1.   1. Klienti programu Mentoring
  2.   2. Mentoři


Bude se jednat o osoby ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS), které se připravují na propuštění a osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody (VTOS), včetně podmíněně propuštěných. Tyto budou do projektu zapojeni ve fázi realizace programu Mentoring formou přímé práce s mentory. Celkem se bude jednat o 30 osob z 5 věznic v ČR. Počet osob byl stanoven s ohledem na počet vycházejících osob z daných věznic v plánovaném období realizace programu Mentoring (23 měsíců) a při přípravě projektu byl s danými věznicemi tento počet určen jako reálný.
Na základě předešlých zkušeností předpokládáme, že s cca 130 osobami se začne pracovat již při jejich výkonu trestu, tedy cca 6 měsíců před jejich propuštěním z věznice, a s 20 osobami se začne pracovat a již v té době budou na svobodě. Tento počet vychází ze zkušenosti, kdy se efektivněji naváže spolupráce s klientem při jeho výkonu trestu za pomoci pracovníků věznice, než na svobodě. Tyto osoby budou splňovat kritéria pro zapojení do programu Mentoring) a budou vykazovat největší reintegrační potenciál dle dotazníků, dle vytvořené metodiky. Tyto osoby nebudou závislé na alkoholu a jiných omamných látkách. Klienti vracející se na svobodu zpravidla potřebují někoho, kdo s nimi celý proces přechodu na svobodu projde od začátku do konce, pouhá občasná konzultace nebo řešení dílčích věcí nestačí, klienti si často nepamatují a úředním povinnostem nerozumí. Mentor tu bude od toho, aby jim celý proces přenesl do způsobu jejich chápání a jejich komunikace, bude s nimi hlídat jejich termíny, taktéž práva a povinnosti, a bude posilovat osobní kompetence a motivaci, aby proces k reintegraci probíhal správně a nedocházelo k opětovnému páchání trestné činnosti.


Udržitelnost projektu
Přestože projekt nevyžaduje udržitelnost výstupů projektu po ukončení realizace, považujeme za zodpovědné a vzhledem k činnosti organizace zaměřené na pachatele trestných činů přínosné, aby udržitelnost v rozumném rozsahu byla. Budeme proto pokračovat v poskytování podpory klientům i po skončení realizace programu, pokud se nějaký klient na nás obrátí. Po skončení realizace projektu budou všichni podpoření klienti již cca 6 měsíců na svobodě, takže jejich podpora v reintegraci by z teoretického hlediska již měla být ukončena. Je ale možné že přibližně 10 % klientů bude vyžadovat kontakt s mentorem i po těchto 6 měsících, což již může být po skončení projektu, je samozřejmé, že jim podporu dle jejich potřeb poskytneme. Pokud to bude možné, podporu poskytne mentor, který byl v přímé práci s klientem v průběhu projektu, případně poskytneme klientovi podporu např. v rámci naší služby odborného sociálního poradenství, dluhového poradenství apod. Vytvořená metodika pro program mentoring, včetně školicího manuálu bude součástí naší další práce pro mentoring ve věznicích, kterou budeme naší další praxí stále zdokonalovat a v průběhu dalších let aktualizovat. Ověřené postupy budou součástí naší práce a práce mentorů i po ukončení projektu.

 

Na svobodu s mentorem, registrační číslo žádosti: SP-JU1A-009

Podpořeného z Norských fondů 2014-2021 částkou ve výši 5 040 000,- Kč

Ing. Jaroslav Kovář, email: jaroslav.kovar@cppp.cz


www.norskefondy.cz

https://eeagrants.org