Nové vize co-workingu jako cesta k posílení pracovních příležitostí žen

Termín realizace projektu: 1. 7. 2012 až 30. 04. 2015.

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je navrhnout koncepci coworkingového pracoviště a podle ní následně takové pracoviště realizovat. Ústředním bodem konceptu bude časově omezený podnikatelský inkubátor (cvičné pracoviště), poskytující ucelený systém poradenských, informačních a vzdělávacích služeb pro ženy, začínající podnikat. Inovovanou coworkingovou koncepci přetvoříme rovněž do podoby vzdělávacího programu, cíleného na mateřská a rodinná centra. Inspiraci budeme čerpat z realizovaných mezinárodních projektů, které následně přizpůsobíme specifikám českého prostředí. Vznikne tak coworkingové centrum pro začínající podnikatele, kde budou v režimu inkubace klienti připravovat své budoucí podnikatelské projekty. Centrum bude provázáno s řadou vzdělávacích, informačních a poradenských služeb. Podpořeno bude minimálně 100 osob v rámci vzdělávání a 60 osob se zúčastní programu podnikatelské inkubace.


Cíle projektu

Základním cílem mezinárodního projektu je za pomoci mezinárodní spolupráce modifikovat myšlenku sdíleného podnikatelského zázemí tak, aby zcela vyhovovala specifickým nárokům žen, pečujících o potomky. Toto ideální prostředí jim pak poskytne další nástroj k reintegraci na trh práce formou podnikání.
Hlavním výstupem projektu bude inovovaná koncepce coworkingového pracoviště pro začínající podnikatelky. V režimu časově omezené inkubace budou klientky a klienti připravovat v centru své budoucí podnikatelské projekty. Tato aktivita bude dále provázána s řadou vzdělávacích, informačních a poradenských služeb.
Provoz cvičného pracoviště bude doplněn o další nástroje, jakými jsou například pravidelné workshopy, zaměřené na oblast zahájení podnikání a dále semináře, představující fungování úspěšných pracovišť v zahraničí, či vzájemně podpořená publicita a ICT podpora.
Myšlenka coworkingu je poměrně nová v rámci celé ČR. Centrum upravené potřebám žen se v ČR nenachází dokonce vůbec. Zejména z tohoto důvodu bude projekt realizován s partnery ze Švédska a z Polska.


Cílové skupiny

  • Ženy s malými dětmi (do 15 let věku)
  • Ženy, vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce
  • Ženy, začínající podnikat a vykonávající samostatnou výdělečnou činnosti
  • Muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi
  • Nestátní neziskové organizace
  • Odborové organizace a sociální partneři

Průběh realizace projektu

Projekt je realizován ve Středočeském kraji od 1. 7. 2012 do 30. 04. 2015. Během této doby bude zahájen provoz coworkingového centra se všemi doplňkovými aktivitami, cílenými na ženy na mateřské či rodičovské dovolené, připravující se na návrat na trh práce.


Mezinárodní spolupráce

Fundacja MaMa je nevládní organizace fungující ve Varšavě od roku 2006. Aktivity organizace se zaměřují na potřeby žen, především matek. Zahraniční partner Coffice ze Stockholmu byl vybrán na základě několikaletých zkušeností s řízením coworkingového centra a s poskytováním služeb, které jsou s jeho provozem spojeny.


Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00224