Podnikání jako efektivní cesta reintegrace žen na trh práce

Termín realizace projektu: 1.3.2011 až 28.2.2013

Popis projektu

Cílem projektu „Podnikání jako efektivní cesta reintegrace žen na trh práce“ bylo motivovat ženy k reintegraci na trh práce formou samostatného podnikání a poskytnout jim v tom podporu. Ženy jsou často díky rodinným povinnostem izolovány od pracovního prostředí, což vede k oslabení pracovních návyků, dovedností a někdy i ke ztrátě sebedůvěry. Řada zaměstnavatelů nerealizuje kroky, které by soulad rodinného a pracovního života zlepšovaly. Mladé ženy, které založily rodinu nebo jí plánují založit a ženy pečující o děti mají časté problémy s uplatněním na trhu práce. Pro velkou část žen v této situaci může přitom samostatné podnikání se svou značnou časovou flexibilitou představovat efektivní řešení. Jejímu většímu užití brání rozšířené stereotypy spojené s postavením žen ve společnosti, které se nezdají být s podnikáním slučitelné.

Cíle projektu

Cílem projektu „Podnikání žen jako efektivní cesta k posílení rovných příležitostí na trhu práce“ bylo motivovat ženy k reintegraci na trh práce formou samostatného podnikání a poskytnout jim v tom podporu.

Projekt tuto situaci řešil realizací uceleného motivačně-vzdělávacího programu. Vzdělávání nabízí kombinaci témat spojených se startem podnikání, ICT kompetencemi a slaďováním pracovního a rodinného života. Denní studium bylo doplněno tréninkem. Pro trénink byla použita intenzivní výuka spojená s pobytem účastníků. Žadatel zajistil také průběžné individuální poradenství při zavádění podnikatelských aktivit.
Klientkám, které se nakonec pro samostatné podnikání nerozhodly, byl k dispozici alternativní program pomoci s nalezením zaměstnaneckého úvazku – podpořeno mzdovými příspěvky.
Do projektu bylo zapojeno 120 žen, které mohly využít doprovodné služby usnadňující účast v projektových aktivitách (hrazené hlídání dětí, on-line poradenství).

Cílové skupiny

Ženy bezdětné, ženy na MD/RD, ženy nezaměstnané, ženy předdůchodového věku a současně hledající uplatnění, ať již jako OSVČ nebo zaměstnankyně. Další CS byly začínající podnikatelky.

Průběh realizace projektu

Projekt byl realizován postupně v Kladně, v Berouně, v Rakovníku, ve Slaném a v Kralupech nad Vltavou.

Termín realizace projektu: 1.3.2011 až 28.2.2013


Projekt se realizoval v rámci výzvy ESF č. 63 – Posílení aktivních politik zaměstnanosti a byl ukončen dne 28.2.2013