Podnikání žen jako efektivní cesta k posílení rovných příležitostí na trhu práce

Termín realizace projektu: 1.6.2012 až 31.3.2015

Popis projektu

Cílem projektu „Podnikání žen jako efektivní cesta k posílení rovných příležitostí na trhu práce“ je motivovat ženy k reintegraci na trh práce formou samostatného podnikání a poskytnout jim potřebnou podporu. Ženy jsou často díky rodinným povinnostem izolovány od pracovního prostředí, což vede k oslabení pracovních návyků, dovedností a někdy i ke ztrátě sebedůvěry. Řada zaměstnavatelů nerealizuje kroky, které by soulad rodinného a pracovního života zlepšovaly. Mladé ženy, které vlastní rodinu plánují a ženy pečující o děti mají časté problémy s uplatněním. Pro velkou část žen v této situaci může přitom samostatné podnikání se svou značnou časovou flexibilitou představovat efektivní řešení. V praxi ale ženy naráží na rozšířené stereotypy spojené s postavením žen ve společnosti, kvůli kterým se zdá být podnikání nemožné. Projekt tuto situaci řeší realizací deseti běhů uceleného motivačně-vzdělávacího programu. Projekt je zahájen kontaktováním klientek, určením jejich vzdělávacích, pracovních a osobních potřeb a následnou motivací k podnikání. Poté následuje kurz slaďování rodinného a pracovního života a kurz podnikatelských dovedností. Každé dva běhy jsou pak společně ukončeny tréninkovým a evaluačním pobytem. Zajištěno je i průběžné individuální poradenství při zavádění podnikatelské aktivity a díky neformálnímu partnerství s Hospodářskou komorou rovněž zprostředkování obchodních kontaktů. Do projektu je zapojeno 150 žen, které mohou využít doprovodné služby, usnadňující účast v projektových aktivitách (e-learning, hrazené hlídání dětí, cestovné, stravné apod.). Cílovou skupinu představují ženy žijící v Praze a ve Středočeském kraji. Projekt je realizován po dobu 24 měsíců. Projekt nespadá do veřejné podpory ani do de-minimis. Realizaci projektu podporují kromě Pražské hospodářské komory také další regionální pracoviště hospodářských komor ve Středočeském kraji. Efektivně je také zajištěn přímý kontakt jak na cílovou skupinu, tak i na relevantní podnikatelské prostředí a poptávku.


Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je odstranění bariér, bránících ženám v zahájení podnikatelských aktivit. Jde o bariéry, způsobené odvyknutím během dlouhodobé rodičovské dovolené, tradičním rozdělením rolí či nevhodnou dosavadní kvalifikací. Toto se týkají také rizika, vyplývajícího z povahy tržního prostředí (např. tvrdá konkurence). Projekt nabízí vhodné formy sladění rodinného a pracovního života a poskytuje podporu v podobě vzdělávacích kurzů, poradenství a dalších doprovodných opatření. Pomáhá tak matkám a ženám v úspěšném zakotvení na podnikatelském trhu v Praze a ve Středních Čechách.


Cílové skupiny

Aktivity projektu jsou určeny pro maminky ale i tatínky, kteří jsou zatím na mateřské či rodičovské dovolené a rádi by ještě v jejím průběhu, nebo po jejím ukončení začali podnikat. Podpora se ale týká i těch, kteří by raději šli do zaměstnání, chtěli by si oživit vědomosti a získat nové obzory v možnostech, jak se seberealizovat. Taktéž je ale projekt určen pro rodiče, kteří již měli nastoupit do práce, ale nedaří se jim práci nalézt a jsou proto nuceni obrátit se na úřad práce.

Účastníci projektu:
rodiče na mateřské/rodičovské dovolené


Průběh realizace projektu

Projekt byl zahájen v červnu 2012. Během 34 měsíců je 150 zapojeným klientům k dispozici komplexní program na sebe navazujících služeb, který by měl vyvrcholit jejich plnohodnotnou účastí na trhu práce formou zahájení samostatné podnikatelské činnosti, či uplatněním v pozici zaměstnance.

Termín realizace projektu: 1.6.2012 až 31.3.2015


Projekt se realizuje v rámci výzvy ESF č. 76 – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života.