O nás

Našim cílem je pomoci sociálně vyloučeným nebo diskriminovaným osobám v návratu zpět na trh práce. Zaměřujeme se na dvě základní oblasti: rovné pracovní příležitosti a reintegraci bývalých odsouzených zpět na pracovní trh.Obecně prospěšná společnost Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s (dále jen CPPP) vznikla v roce 2009. Jejím cílem je podporovat podnikatelskou gramotnost u těch skupin lidí, které nemají šanci dostat se vlastními silami zpět na trh práce po těžkém životním období. Ať už se jedná o rodiče po mateřské či rodičovské dovolené nebo osoby s trestní minulostí – ti všichni potřebují pomoc při hledání zaměstnání nebo při startu vlastního podnikání. Důvodem vzniku organizace byla hlavně skutečnost, že v neziskovém sektoru neexistuje mnoho institucí, které se dlouhodobě touto problematikou zabývají. Jedná se občanské sdružení, jehož členové mají společný zájem a touhu měnit svět kolem nás formou sociální pomoci a vzdělávání.

Naše činnost

V oblasti reintegrace bývalých odsouzených zpět na pracovní trh realizujeme řadu komplexních reintegračních programů, uskutečňovaných v několika věznicích v celé ČR, které v sobě sdružují více nástrojů pomoci (od toho vyplývá název „komplexní“) našim klientům. Vedle rekvalifikačních kurzů, zaučujících účastníky v tradičních řemeslech jako je např. dřevovýroba, poskytujeme klientům rovněž služby psychosociálního poradenství a individuálně-motivačního poradenství. Program je nastaven tak, aby připravil budoucího propuštěného na svobodný život ve všech směrech, především se mu však snaží vštípit či obnovit pravidelné pracovní návyky.Druhá oblast našeho působení představuje pomoc sociálně znevýhodněným osobám v návratu nebo zapojení se na trh práce formou vzdělávacích kurzů převážně s náplní základů podnikání. Do naší cílové skupiny spadají jak rodiče, ženy a matky vracející se do pracovního procesu po rodičovské / mateřské dovolené nebo pouze se zkušeností pracovní diskriminace kvůli svému statutu či identitě. Díky vyškolení v podnikatelské sféře, skloubení osobního a pracovního života a motivačně psychologickému poradenství ukazujeme účastníkům kurzů možnosti, jak se seberealizovat a uplatnit se na trhu práce.


Reintegrace bývalých odsouzených zpět na trh práce

Usilujeme o všeobecné zlepšení situace v českém vězeňství, které se nenachází v ideálním stavu. Hlavními problémy je přeplněnost českých věznic, recidiva trestaných osob a velká předluženost bývalých vězňů. Cestu k nápravě stavu spatřujeme v účinné sociální pomoci osobám, které opouštějí prostředí věznic, ale nejsou na přechod do normálního života „za branou“ připraveni. Největší překážku pro reintegraci do společnosti představuje fakt, že nemají po propuštění zajištěno zaměstnání, jelikož kvůli jejich kriminální minulosti není většina zaměstnavatelů ochotna takové osoby zaměstnat.

CPPP tedy spustila několik projektů v českých věznicích, které staví na dvou základních principech. Za prvé na rekvalifikačních kurzech pro odsouzené, které se konají přímo ve věznicích, a které je přeškolí v tradičních dělnických činnostech jako je kovovýroba, svářečství a dřevovýroba a další potřebné obory. Vedle toho je s nimi v kontaktu i odborný pracovník, který s nimi vede motivační pohovory, aby je připravil na budoucí zaměstnání. Následuje propuštění a okamžitý nástup do zaměstnání (maximálně do jednoho týdne), servis mentora, který pomáhá s bydlením, s finanční gramotností, řešením otázek v dluhové problematice a řeší běžné nástrahy života.

Věříme, že nastolená cesta je správná, jelikož zaměstnaný vězeň pomalu umořuje své dluhy, má menší tendenci vracet se ke kriminálnímu životnímu stylu a v neposlední řadě přispívá ke snižování kriminality. Především je ale takový člověk mnohem šťastnější a vyrovnanější. Naši první podpoření klienti, kteří ve svém zaměstnání do dneška vytrvali, jsou toho důkazem.

Rovné pracovní příležitosti

Usilujeme o všeobecné zlepšení podmínek pro start vlastního podnikání rodičů (především matek), jelikož věříme, že se jedná o nejefektivnější cestu návratu nebo zapojení se na trh práce. Jedněmi ze základních nástrojů jsou proto vzdělávací kurzy převážně s náplní základů podnikání. Do naší cílové skupiny spadají jak rodiče, ženy a matky vracející se do pracovního procesu po rodičovské / mateřské dovolené nebo lidé se zkušeností pracovní diskriminace kvůli svému statutu či identitě. Díky vyškolení v podnikatelské sféře, skloubení osobního a pracovního života a motivačně psychologickému poradenství ukazujeme účastníkům kurzů možnosti, jak se seberealizovat a uplatnit se na trhu práce. Novinkou je také metoda coworkingu, jelikož umožňuje práci ve skupinách, což má pozitivní dopad na motivaci a na sebevědomí začínajících podnikatelů a přináší také důležitou zpětnou vazbu členům coworkingových týmů.


CPPP také úspěšně navázalo mezinárodní spolupráci. Od spolupráce s polskou etablovanou a úspěšnou neziskovou organizací Fundacja MaMa, zabývající se ženskými otázkami, si slibujeme získání znalostí a metod při zlepšování práv žen a matek na trhu práce. Spojení se švédským coworkingovým partnerem Coffice pro nás zase představuje odbornější a inovativnější vedení našeho nového coworkingového centra Podnikání všem v Kladně.